JURY

2023

ĒRIKS EŠENVALDS

Jeden z najbardziej rozchwytywanych współczesnych kompozytorów, którego muzyka wykonywana jest na każdym kontynencie. Urodzony w Priekule na Łotwie w 1977 r., studiował w Łotewskim Baptystycznym Seminarium Teologicznym (1995–97), a następnie uzyskał tytuł magistra kompozycji (2004) w Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Selgi Mence. Brał udział w kursach mistrzowskich między innymi u Michaela Finnissy’ego, Klausa Hubera, Philippe’a Manoury’ego i Jonathana Harveya. W latach 2002–2011 był członkiem Państwowego Chóru Latvija. W 2011 roku otrzymał dwuletnie stanowisko Fellow Commoner in Creative Arts w Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2022 roku pełni funkcję kierownika Katedry Kompozycji Łotewskiej Akademii Muzycznej, gdzie wykłada od 2004 roku.

Ēriks Ešenvalds jest laureatem wielu nagród za swoją twórczość, w tym trzykrotnie Łotewskiej Wielkiej Nagrody Muzycznej (2005, 2007 i 2015). W 2006 roku Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów przyznała mu pierwszą nagrodę za utwór „Legenda o kobiecie zamurowanej”. W 2010 roku otrzymał tytuł „Odkrycie nowego kompozytora” magazynu Philadelphia Inquirer. W 2018 roku został odznaczony Orderem Trzech Gwiazd – najwyższym odznaczeniem państwowym swojej ojczyzny, Łotwy, za zasługi w dziedzinie kultury.

Kompozycje Ēriksa Ešenvaldsa pojawiają się na wielu nagraniach wydanych przez takie wytwórnie jak Decca Classics, Delphian, Deutsche Grammophon, Hyperion, Naxos, Ondine, Pentatone i Signum. Do tej pory dziesięć wydawnictw poświęconych było wyłącznie jego twórczości: „Northern Lights” nagrana przez Trinity College Choir Cambridge (znalazła się na krótkiej liście Gramophone Award i Crticis Award, wybrana jako najelszy album ICI Radio-Canada), „Passion and Resurrection” wydawnictwa Polyphony w wykonaniu Britten Sinfonia, „Pasja św. Łukasza” nagrana przez Chór Łotewskiego Radia i Sinfonietta Riga (wybór redakcji Gramophone, wybór krytyków Opera News), Translations (wybór krytyków Gramophone i wybór redaktora) oraz The Doors of Heaven (wybór redakcji Gramophone) zarejestrowane z Portland State Chamber Choir, „There Will Come Soft Rains” w wykonaniu Choir of the West na Pacific Lutheran University (wybór redakcji Gramophone), „From the Dim and Distant Past” i „At the Foot of the Sky” z State Choir Latvija (Najlepszy łotewski album roku z muzyką klasyczną), „O Salutaris” z Youth Choir Kamēr… (Najlepszy łotewski album roku z muzyką klasyczną). Ukazała się również kompilacja Archiwum Łotewskiego Radia: Ēriks Ešenvalds. Jego utwór „Earth Teach Me Quiet” nagrany na żywo przez The Crossing został nominowany do nagrody Grammy albumie Rising w/The Crossing. Znalazł się on wśród 25 najlepszych utworów muzyki klasycznej roku 2020 według magazynu New York Times.

prof. dr hab. WIOLETTA MIŁKOWSKA

Jest absolwentką Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina Filii w Białymstoku w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożeny Violetty Bieleckiej oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracę w UMFC rozpoczęła w 1990 roku.  W latach 2012-2016 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. W kadencji  2016-2020 zasiadała w Radzie Naukowej Uczelni. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filia w Białymstoku, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) a także Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana  jest do jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

Współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych (m. in. były to kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, D. Stachowicza, J. Haydna,  W. A. Mozarta, L. Beethovena, F.  Schuberta, G. Rossiniego, S. Moryty, K. Jenkinsa, J. Ruttera). Wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD.

Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest  twórczość funeralna. Efekty badawcze zostały przedstawione w rozprawie pt. Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Jest też autorką, redaktorem naukowym publikacji książkowych i licznych artykułów dotyczących chóralistyki polskiej.
Była kierownikiem oraz współorganizatorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich…; Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć; W kręgu chóralistyki polskiej).

Wioletta Miłkowska od 30 lat jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006-2014 roku była w regionie koordynatorem działań Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarła w publikacji „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011). Od kilku lat  współpracuje z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi w ramach autorskiego  projektu edukacyjno-artystycznego  „Rozśpiewany Białystok”.

Jest także współzałożycielem Międzynarodowego Chóru Morza Bałtyckiego (w jego skład wchodzą członkowie zespołów polskich, litewskich, łotewskich i rosyjskich), z którym realizuje artystyczne przedsięwzięcia.

Wyróżniona Nagrodami I stopnia Rektora UMFC. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Statuetką Nauczyciel Mądry Sercem – Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku. Za swą działalność została odznaczona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz  Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W roku 2017 otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. W roku 2018 uhonorowania odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis, natomiast w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki.

prof. ROLANDAS  DAUGĖLA

Jest profesorem na Uniwersytecie Vytautasa Magnusa (VMU) oraz Akademii Muzycznej w Kownie (Litwa). 

Jako dyrektor artystyczny i dyrygent związany z chórem „Cantate Domino”, Chórem Akademickim VMU „Vivere Cantus” oraz chórem dziecięcym „Cantica”.
 
W 1992 roku powołał do życia festiwal muzyki sakralnej „Cantate Domino”, który do 2011 roku przekształcił się w cykl międzynarodowych konkursów chóralnych pod wspólną nazwą „Kaunas Cantat”, a następnie „Lituania Cantat”. Obecnie w ramach tego przedsięwzięcia realizowane jest sześć międzynarodowych konkursów chóralnych oraz towarzyszące im festiwale.
 
Rolandas Daugela jest również uznanym ekspertem muzyki chóralnej na arenie międzynarodowej – co roku pełni funkcję przewodniczącego lub członka jury w międzynarodowych konkursach chóralnych na terenie całej Europy.
Od wielu lat członek Związku Muzyków Litewskich i Litewskiego Związku Chórów. Od 1998 pełni funkcję głównego dyrygenta Światowych Obchodów Pieśni Litewskiej. Za swoją działalność został wielokrotnie uhonorowany nagrodami:  w 1998 roku Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej przyznała  artyście nagrodę I stopnia im. S. Šimkusa, w 2008 roku otrzymał zaś nagrodę „Autentyczna Muzyka” (2008). Rok później stał się laureatem nagrody „Złoty Ptak”, którą otrzymał za nominację do “International shine star” (2009). W roku 201) został uhonorwany Nagrodą Artystyczną  Miasta Kowna, zaś w następnym roku otrzymał Brązowy Medal burmistrza miasta Kowna Jonasa Vileišisa (2011).Za działalność w obszarze kultury chóralnej Litewskie Stowarzyszenie Chóralne przyznało mu Nagrodę Artystyczną (2020). W tym samym roku najwyższe wyróżnienie uzyskał od Litewskiego Związku Chórów. W 2023 roku otrzymał Odznakę Honorową Santaka III stopnia za znaczący wkład w kulturę Litwy i miasta Kowna, krzewienie muzyki chóralnej i aktywną działalność społeczną.

Dyrektor Konkursu
prof. dr hab. ANNA MONIUSZKO

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej, emisji głosu – prof. Cezarego Szyfmana oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. W roku 2010 otrzymała stopień doktora, w 2015 – doktora habilitowanego, a w 2023 – profesora sztuki w specjalności Dyrygentura.

W roku 2003 rozpoczęła współpracę z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła wiele nagród w konkursach w kraju i za granicą, a także szereg nagród indywidualnych dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu. 

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki baroku. Przez blisko dwie dekady działalności, w repertuarze zespołu znalazły się m.in.

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki renesansu i baroku. W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz wokalno–instrumentalne epoki baroku, w tym wielkie oratoria: Mesjasz i Izrael w Egipcie G. F. Händla, Oratorium na Wniebowstąpienie, Oratorium na Boże Narodzenie, Oratorium na Wielkanoc autorstwa J. S. Bacha, Oratorium na Boże Narodzenie H. Schütza, a także pasje: Pasja według św. Jana J.S. Bacha i Brockes Passion G.F. Hӓndla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Händla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G.B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonanie oper La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore), a także A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Dawnych – „Imieniny Izabeli Branickiej”, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z czasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku jest również Dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

Za swą dotychczasową działalność została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2016), Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury” (2020), Nagrodą I stopnia Rektora UMFC (2022) oraz Nagrodą Artystyczną Marszałka Województwa Podlaskiego (2022). 

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie Więcej informacji.

WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE, BY DOSTARCZAĆ I ULEPSZAĆ NASZE USŁUGI ORAZ ZWIĘKSZAĆ WYGODĘ KORZYSTANIA Z WITRYNY. KONTYNUUJĄC UŻYWANIE NASZEJ WITRYNY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE.

Zamknij