Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE

  1. Konkurs odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2019 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku
  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich z Polski i z zagranicy.
  3. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach:

A. Chóry duże  –  powyżej 24 osób
B. Chóry kameralne  – 16-24 osób
C. Zespoły wokalne – 6- 15 osób
D. Chóry dziecięce i młodzieżowe- poniżej 20 r.ż *
E. Muzyka sakralna
F. Muzyka współczesna

                 * 20% członków zespołu może być starsza lub młodsza niż powyższe wymagania

4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów amatorskich.

5. Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach.

6. Czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 20 min. Przekroczenie czasu prezentacji konkursowej będzie skutkowało przerwaniem występu, co uniemożliwi ocenę interpretacji utworu.

7. Każdy z chórów z kategorii A-C przygotowuje repertuar składający się z 4 utworów wielogłosowych a cappella , w tym jednej autora z kraju ojczystego zespołu:
•  utwór epoki renesansu lub baroku
•  utwór powstały w latach 1750 – 1950
•  utwór napisany po 1950 roku
•  utwór dowolny

8. W kategorii D wymagany jest repertuar składający się z 4 pozycji , w tym minimum 2 a cappella i  jedna autorstwa kompozytora z kraju pochodzenia danego zespołu

9. W kategorii E – Muzyka Sakralna wymagane jest zaprezentowanie 4 utworów o charakterze sakralnym, w tym jednej autorstwa rodzimego kompozytora i trzech a cappella.

10. W kategorii F Muzyka współczesna wymagane są 4 utwory, powstałe po 1950 roku, w tym przynajmniej jedna kompozycja autora z kraju, z którego pochodzi dany zespół oraz trzech a cappella.

II. JURY

1. Występy chórów będzie oceniać min. 3 –  osobowe międzynarodowe Jury, powołane przez organizatorów.

2. Członkowie Jury ocenia występy zespołów biorąc pod uwagę:
•  intonację i dykcję
•  jakość emisji głosu i kulturę brzmienia zespołu
•  interpretację utworów zważywszy zarówno poprawność odczytania partytury, jak i stylistykę wykonawczą         charakterystyczną dla danej epoki
•  dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny występu konkursowego
3. Postanowienia Jury są ostateczne.

4. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.

 

III. NAGRODY

1. W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
90 – 100 pkt. Złoty Dyplom, I miejsce (najwyższa punktacja) – 2000
80 – 89,99 pkt. Srebrny Dyplom
70 – 79,99 pkt. Brązowy Dyplom

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, czyli zespoły które otrzymały najwyższą punktację w “paśmie” złotym, biorą udział w  dodatkowym przesłuchaniu konkursowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony laureat Nagrody GRAND PRIX Konkursu w wysokości 6 000 zł. Podczas powyższej rywalizacji chóry prezentują jeden wybrany utwór z repertuaru konkursowego. Lista chórów rywalizujących o tę nagrodę ogłaszana jest wraz z ogólnymi wynikami Konkursu.

3. Nagroda specjalna – Puchar Kierownika Katedry Chóralistyki Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przyznawana jest zespołowi, które Jury postanawia wyróżnić za wyjątkową kulturę brzmienia.

 

IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem przynajmniej 2 utworów w wykonaniu zespołu w przeciągu ostatnich trzech lat oraz materiałami nutowymi kompozycji konkursowych  do dnia 25 sierpnia 2019 roku (formularz do wypełnienia online dostępny jest w zakładce Edycja 2019, formularz tradycyjny prosimy o przesłanie na adres info@cantugaudeamus.pl)

2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię wpłaty wpisowego, które wynosi 400 zł od zespołu za każdą kategorię.
Wpisowe należy wpłacić na konto nr 23 8769 0002 0156 5294 2000 0010 w Spółdzielczym Banku Rozwoju
w tytule wpisując nazwę Konkursu oraz zespołu do dnia  25 sieprnia 2019 r.

3. W przypadku nie zakwalifikowania chóru do festiwalu, wpisowe zostanie zwrócone.

4. Opłata wpisowa nie będzie zwracana zespołom zakwalifikowanym, które podejmą decyzję o rezygnacji.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna Konkursu.

6. Lista chórów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu do dnia 10 września 2019 roku. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

7. Zespoły ponoszą koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Organizator oferuje pomoc w znalezieniu miejsca pobytu zespołu.

8. Chóry zagraniczne wysyłają zgłoszenie zgodnie z regulaminem i formularzami w wersji angielskiej

9. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod mail – info@cantugaudeamus.pl